Nếu Chúa Giê-xu Là Thị Trưởng

Tác giả: Bob Moffitt

Hội thánh địa phương có tầm quan trọng then chốt đối với phúc lợi và sự phát triển của cộng đồng. Chương trình nghị sự của Chúa Giê-xu về sức khỏe và sự biến đổi của cộng đồng được thể hiện và mô phỏng thông qua hội thánh của Ngài. Làm thế nào các hội thánh địa phương có thể được trang bị và huy động? Bob Moffitt viết: “Nhà thờ quan trọng hơn nhiều đối với sự biến đổi của một xã hội so với tổng thống của quốc gia. Tổ chức chính và chiến lược nhất mà Đức Chúa Trời chỉ định để thực hiện chương trình nghị sự lớn của Ngài là hội thánh. Chúng tôi phục vụ người đứng đầu nhà thờ.”

Chi tiết
  • Năm xuất bản: 2007
  • Nhà xuất bản: Monarch Books
  • ISBN: 0825461294